báo cáo 3 công khai năm 2020-2021

 

PHÒNG GDĐTPHÚ GIÁO

TRƯỜNG MN  AN THÁI
Số:       /QĐ-MNAT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
An Thái, ngày  25  tháng  9  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện 3 công khai

 năm học 2020 -2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON AN THÁI

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Thực hiện hướng dẫn của phòng giáo dục và đào tạo Phú Giáo về việc triển khai thực hiện 3 công khai theo thông tư hướng dẫn số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT đối với cơ sở giáo dục;

Xét chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao trong năm học 2020-2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế 3 công khai năm học 2020 -2021 của Trường Mầm non  An Thái gồm các ông bà sau:

  1. Bà Lưu Thị Ngoan              Hiệu trưởng                              Trưởng ban
  2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh       Hiệu trưởng- CTCĐ     Phó Trưởng ban
  3. Nguyễn Thị Ánh Mai TTND                               Thành viên
  4. Bà Nguyễn Thị Xuyên Kế toán                             Thành viên
  5. Bà Đỗ Thị Oanh                 ĐDCMHS                        Thành viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện Quy chế 3 công khai năm học 2019 -2020.

Điều 3. Các ông ( bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

Phòng GDĐT;

– Như điều 3;

–  Lưu: VT.

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

               Lưu Thị Ngoan

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *