Chủ tịch công đoàn Bí thư chi bộ Bí thư đoàn thanh niên
Bùi Thị Thiên Nga Lê Thị Luyên Đỗ Thị Thùy Giang
Hiệu Trưởng
Lê Thị Luyên
PHT chuyên môn PHT bán trú
Lưu Thị Ngoan Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Khối Lá Khối chồi Khối Mầm Nhà trẻ Tổ Văn Phòng Tổ nuôi
1/ Phạm Thị Dinh (Tổ trưởng) 1/ Nguyễn Thị Nhinh ( Tổ trưởng) 1/ Nguyễn Thị Huệ (Tổ trưởng) 7/ Trần Giang Huyền (Tổ Phó) 1/ Lê Thị Luyên (Tổ trưởng) 1/ Nguyễn Thị Giang (Tổ trưởng)
2/ Đỗ Thị Thùy Giang 2/ Bùi Phạm Thành 2/ Phạm Thị Hoa 8/ Nguyễn Thị Tiến Quân 2/ Lê Thị Ái 2/ Trần Thị Hằng
3/ Bùi Thị Thiên Nga 3/ Nguyễn Thị Thoa (1977) 3/ Lê Thị Thanh Vân 3/ Đinh Thị Thúy 3/ Nguyễn Thị Mềm
4/ Lương Thị Hồng 4/ Nguyễn Thị Thu Hiền 4/ Nguyễn Thị Thoa (1987) 4/ Vũ Thị Tươi 4/ Đặng Thị Huệ
5/ Nguyễn Thị Ánh Mai 5/ Phạm Thị Duyền 5/ Trần Thị Tuyết 5/ Phạm Thị Bé Tím
6/ Lê Thị Mỹ Hạnh 6/ Trần Thị Thanh Hương 6/ Lê Thị Tuyết Nhung 6/ Nguyễn Thị Tuyết Trinh
7/ Lưu Thị Ngoan 7/ Nguyễn Xuân Tăng
8/ Nguyễn Đức Trụ
9/ Đỗ Hoàng