Công khai 2020-2021

 

PHÒNG GDĐTPHÚ GIÁO

TRƯỜNG MNAN THÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/BC-MNAT An Thái, ngày        tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác 3 công khai năm học 2019-2020, tình hình thực hiện công khai đầu năm học 2020-2021 và định hướng quản lý công tác 3 công khai năm học 2020-2021

 

 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 276/SGDĐT-KHTC ngày 28/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai thực hiện 3 công khai theo Thông tư hướng dẫn số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT đối với cơ sở giáo dục,

Trường Mầm non  An Thái báo cáo Kết quả thực hiện công tác 3 công khai năm học 2019-2020, tình hình thực hiện công khai đầu năm học 2020-2021 và định hướng quản lý công tác 3 công khai năm học 2020-2021 như sau:

Phần thứ nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI

NĂM HỌC 2019-2020

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 2. Nêu khái quát số lượng trường lớp, cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), học sinh (HS) năm học 2019-2020: Trong năm học 2019-2020, Trường MN An Thái có 8 lớp với 243 học sinh; tổng số CBGVNV là 33 người trong đó CBQL: 2 người, giáo viên: 19, nhân viên: 12
 3. Tình hình chất lượng đội ngũ: CBQL: 2/2 đạt trình độ trên chuẩn 100%, GV: 19 đạt trình độ chuẩn trong đó trên chuẩn 17/19 chiếm 89,47%
 4. Tình hình đầu tư tu sửa chữa vật chất, Trong hè nhà trường sửa chữa nhỏ sơn lại tường các lớp, sửa mộ số công trình vệ sinh, trang bị thêm đèn, quạt, sửa một số máy tính, mua máy say giò.
 5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 03 CÔNG KHAI TẠI ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2018-2019
 6. Kết quả thực hiện

1.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

 1. a) Cam kết chất lượng giáo dục:

Về điều kiện tuyển sinh là những trẻ em trong địa bàn trong độ tuổi đi học mầm non, hoàn thành chương trình mầm non trước khi vào lớp 1;

Về chương trình chăm sóc giáo dục, nhà trường thực hiện theo chương trình quy định của Bộ GDĐT ban hành theo TT số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 và được sửa đổi một số nội dung theo TT số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016;

Về yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: Liên lạc thường xuyên với phụ huynh, tuyên truyền tại các bản tin của trường, lớp.

Về điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh: Đảm bảo đủ điều kiện CSVC, trang thiết bị phục vụ việc chăm sóc giáo dục trẻ;

Về các hoạt động hỗ trợ vui chơi học tập, sinh hoạt của trẻ: trẻ  được tham gia các hoạt động vui chơi học tập và rèn luyện các kỹ năng đơn giản tự phục vụ, tham gia các hoạt động lễ hội. Đảm bảo đủ 1 lớp/phòng học, trang bị đủ bàn ghế, điện quạt, kệ, ĐDĐC, ĐDDH, máy tính, ti vi.

 1. b) Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Trường được công nhận trường mầm non đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 02/2017. Dự kiến xây dựng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 vào năm 2022.

1.2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

 1. a) Cơ sở vật chất

Đảm bảo số lượng, diện tích các phòng học tính bình quân trên trẻ, số thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ dùng đồ chơi phục vụ hoạt động học tập và vui chơi của nhà trường.

 1. b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

Đảm bảo số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 33/30 nữ, trong đó BGH 02, GVDL 19, hành chính 02, nhân viên 10. Trình độ Đại học 19, CĐ 02, TC 01.

Đảm bảo đủ về số lượng CBQL, GV, NV; trình độ đạt và trên chuẩn; Xếp loại chuẩn nghề nghiệp Khá trở lên. Luôn tích cực trong việc đổi mới quản lý, đổi mới dạy và học.

1.3. Công khai thu chi tài chính

Đơn vị đã thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 61/2017/TT- BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 về hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

 1. Đánh giá, nhận xét chung tình hình thực hiện 03 công khai của đơn vị

Các nội dung trên được công khai thông qua các hình thức: Thông báo phổ biến thông qua các buổi họp cha mẹ học sinh; Niêm yết công khai tại nhà trường; Công khai trên trang thông tin điện tử nhà trường. Đảm bảo nội dung công khai theo quy định, hình thức công khai rõ ràng, giúp mọi người dễ tiếp cận các nội dung công khai.

Phần thứ hai

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 3 CÔNG KHAI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021

 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021
 2. Khái quát tình hình trường học đầu năm học 2020-2021

Tổng số CBGVNV: 33, trong đó CBQL: 2; GV:19; NV: 12.

Tổng số học sinh: 238/118/8 lớp, trong đó khối lá: 3/lớp/ 87 trẻ, khối chồi: 2 lớp/66 trẻ, khối mầm 2/55 trẻ, nhà trẻ 1 lớp/30 trẻ.

Chất lượng đội ngũ: tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 33 trong đó CBQL, GV là 21 đạt chuẩn 100% trong đó trên chuần 19/21 đạt tỷ lệ 90.47%.

 1. Tình hình công khai đầu năm học 2020-2021

Từ đầu tháng 9/2020 đơn vị đã kịp thời bổ sung các biểu mẫu Biểu mẫu 1,2,3,4 (theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT) và thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử nhà trường, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Niêm yết công khai tại bảng thông báo của nhà trường đảm bảo thuận tiện để xem xét.

Đối với công khai mức thu phục vụ học sinh và các khoản thu khác cho năm học được nhà trường phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới.

 1. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 3 CÔNG KHAI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021
 2. Mục tiêu hoạt động 3 công khai

Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng chăm sóc giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Thực hiện công khai nhằm quản lý tốt việc thu, chi ngân sách cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ đó xây dựng tập thể có tính đoàn kết nội bộ tốt.

 1. Định hướng các giải pháp thực hiện

– Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học 2019-2020 và kế hoạch triển khai Quy chế 3 công khai của năm học 2020-2021. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp.

Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và thực hiện các biểu mẫu công khai cam kết chất lượng giáo dục và công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của đơn vị.

– Kế toán thực hiện hồ sơ quyết toán thu – chi theo quy định, lưu giữ chứng từ tài chính khoa học, thực hiện lập các biểu mẫu công khai về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; các biểu mẫu công khai thu chi tài chính theo quy định.

– Ban thông tin điện tử chịu trách nhiệm quản lý và đăng tải thông tin công khai lên website của đơn vị.

– Thanh tra nhân dân, Ban đại diện Cha mẹ học sinh giám sát, theo dõi việc thực hiện quy chế 3 công khai của đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác 3 công khai năm học 2019-2020, tình hình thực hiện công khai đầu năm học 2020-2021 và định hướng quản lý công tác 3 công khai năm học 2020-2021 của Trường mầm nonAn Thái./.

Nơi nhận:

–          Phòng GDĐT;

–          Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lưu Thị Ngoan

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *